banner

Przesłanki zwolnienia z pracy nieefektywnego pracownika

Przesłanki zwolnienia z pracy nieefektywnego pracownika

Niekiedy zatrudniony pracownik nie przykłada się do swojej pracy, co negatywnie wpływa nie tylko na cały zespół, ale i na przychód pracodawcy. Z nieefektywnym pracownikiem jak najbardziej można rozwiązać umowę o pracę. O tym w niniejszym wpisie.

W przypadku podjęcia decyzji o konieczności wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, pracodawca powinien podać przyczyny uzasadniające taką decyzję. Przyczyny te muszą być realne i konkretne. O tym jak rozumie się te przesłanki, napiszę innym razem.

Dziś skupimy się na tym kiedy można wypowiedzieć pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony umowę o pracę, gdy efektywność tego pracownika nie satysfakcjonuje pracodawcy.

W pierwszej kolejności należy zastanowić się nad tym, czym w zasadzie jest efektywność pracownika. Orzecznictwo sądowe przyjmuje, że pracodawca może oczekiwać od pracownika określonej wydajności i realizacji założonych celów i zadań, przy czym możliwość egzekwowania osiągnięcia konkretnego efektu nie jest niczym nieograniczona. Aby w optymalny sposób wykorzystać możliwości pracownika (osiągnąć u niego najwyższą wydajność) pracodawca powinien założyć takie normy, które obiektywnie pracownik będzie w stanie wykonać.

Dlatego też pracodawca, gdy wskazuje w wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony przyczyny dotyczące nieosiągnięcia przez pracownika zakładanych efektów pracy, to zasadność wypowiedzenia (zasadność tych przyczyn) musi być zawsze oceniana poprzez weryfikację sposobu wywiązywania się pracownika z jego obowiązków. Gdy pracodawca wymaga wyników od pracownika, to jednocześnie powinien zapewnić mu ku temu odpowiednie warunki. Nie może przerzucać na niego całej odpowiedzialności za brak spodziewanych wyników w pracy, jeżeli swoim zachowaniem przyczynił się w sposób istotny do złego funkcjonowania zakładu pracy.

Oznacza to, że brak efektywności i wydajności musi leżeć po stronie pracownika. Innymi słowy, jeśli pracodawca zapewnia pracownikowi wszelkie warunki do należytego wykonywania obowiązków pracowniczych, jeśli - w danych warunkach gospodarczych - nie nakłada na niego nadmiernych obowiązków, obiektywnie niemożliwych do spełnienia, to w takiej sytuacji brak efektywności może być przyczyną do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem.

Należy pamiętać, że w stosunku pracy ryzyko gospodarcze prowadzenia działalności gospodarczej obciąża pracodawcę. Pracownika nie mogą więc spotkać sankcje spowodowane nieosiągnięciem rezultatu prowadzonej przez pracodawcę działalności, jeżeli pracownik nie miał na to wpływu i nie można mu zarzucić niewłaściwego wykonywania obowiązków. Przerzucanie całego ryzyka osiągnięcia wyniku na pracowników byłoby sprzeczne z podstawową zasadą prawa pracy ponoszenia ryzyka gospodarczego prowadzonej działalności przez pracodawcę.

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2017 r., sygn. akt III PK 93/16

Search

+