banner

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy a zwolnienia grupowe

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy a zwolnienia grupowe

Rewolucyjne wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach dotyczących wypowiedzeń zmieniających potwierdzają to, czego polski Sąd Najwyższy do tej pory nie rozstrzygnął. Zmiana niewątpliwie korzystna dla pracowników. A o co chodzi?

We wrześniu 2017 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał przełomowe, dla polskich warunków, orzeczenia.

Spór dotyczył zwolnienia z pracy pielęgniarek z dwóch szpitali. W wyniku pytania zadanego przez polski sąd Trybunałowi Sprawiedliwości, orzekł on, że artykuł 1 ust. 1 dyrektywy Rady nr 98/59/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych należy interpretować w ten sposób, że jednostronną zmianę przez pracodawcę warunków wynagrodzenia na niekorzyść pracowników, która to zmiana, w wypadku odmowy jej przyjęcia przez pracownika, prowadzi do wygaśnięcia umowy o pracę, można uznać za „zwolnienie” w rozumieniu tego przepisu, a art. 2 wskazanej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że pracodawca ma obowiązek przeprowadzenia przewidzianych w tym przepisie konsultacji, w sytuacji gdy ma on zamiar wprowadzenia takiej jednostronnej zmiany warunków wynagrodzenia, pod warunkiem spełnienia przesłanek przewidzianych w art. 1 wskazanej dyrektywy, czego ustalenie jest zadaniem sądu odsyłającego.

Co to oznacza?

W praktyce znaczy to tyle, że w przypadku złożenia pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego, gdy pracownik ten odmówi przyjęcia nowych warunków pracy lub płacy i w wyniku tej odmowy zostanie z tym pracownikiem rozwiązana umowa o pracę, pod warunkiem spełnienia przesłanek ustawowych, do takiego rozwiązania umowy o pracę będzie miała zastosowanie ustawa o tzw. zwolnieniach grupowych.

Szerzej o konsekwencjach tych wyroków w najbliższym czasie.

Wyrok TSUE z dnia 21 września 2017 r. w sprawie C‑149/16
Wyrok TSUE z dnia 21 września 2017 r. w sprawie C‑429/16

Search

+